Fortsatt tillväxt

 2018 blev ytterligare ett starkt år resultatmässigt för koncernen påverkat av de försäljningar som avtalades under senare delen av 2017 men frånträddes och därmed resultatavräknades 2018. I övrigt har året präglats av stort fokus på koncernens befintliga fastighetsbestånd för att skapa värdetillväxt i såväl förvaltnings- som projektfastigheter.

 Under året har marknaden fortsatt visat tydliga tecken på en avmattning av efterfrågan på bostadsrättslägenheter. Den underliggande efterfrågan bedöms fortsatt god men viljan att teckna avtal i tidiga skeden har avtagit. Detta kommer innebära att utvecklare av bostadsrättslägenheter kommer behöva öka färdigställandegraden av projekt innan försäljningsstart inleds. Efterfrågan på bostäder är generellt fortsatt stor varför hyresrätten bedöms komma än mer i fokus de närmaste åren. Det krävs dock rätt ekonomiska förutsättningar för att möjliggöra en ökad hyresrättsproduktion såsom standardiserade produkter och förståelse från framförallt kommuner att markpriserna måste anpassas. Samtidigt har vi sett en ökad efterfrågan på kommersiella lokaler med ökade hyror som följd. Sammantaget gör detta att CA Fastigheter ser goda möjligheter att skapa mervärden inom samtliga fastighetsslag de närmaste åren.

 CA Fastigheter AB:s verksamhet baseras sedan länge på tre affärsområden, fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och transaktioner. Över tid är samtliga dessa affärsområden oerhört väsentliga för koncernens utveckling. Ett starkt underliggande resultat och kassaflöde från koncernens förvaltningsportfölj är grunden till att vi kan möjliggöra satsningar på värdeskapande åtgärder.

 När vi nu summerar 2018, kan vi glädjande konstatera att vi lyckats leverera ett resultat efter skatt om 310 Mkr (341). Driftsresultatet är stabilt och helt enligt våra interna prognoser, 361 Mkr (381). Vid utgången av året uppgick koncernens likviditet till cirka 571 Mkr (314) vilket ger möjligheter att finansiera ytterligare förvärv i våra prioriterade marknader.

 Under 2019 kommer vi fortsatt att ha stort fokus på våra kunder samt aktivt arbeta med att utveckla vår befintliga projektportfölj genom aktiv projektutveckling. Förutom vår befintliga fastighetsportfölj ser vi möjligheter till förvärv inom flertalet segment. Under inledningen av 2019 har vi förvärvat en större kommersiell fastighet i Nacka med en total uthyrningsbar yta om ca 50 000 kvm. Vi fortsätter därmed stärka vår närvaro i Stockholmsregionen.
Att vi fortsätter bidra till samhällsutbyggnad, vilket vi gjort i mer än 100 år, känns mycket stimulerande. Jag ser fram emot att tillsammans med alla våra medarbetare och kunder möta kommande utmaningar och möjligheter.


Johan Damne
VD, CA Fastigheter AB