CA Fastigheter växer med egna utvecklingsprojekt

Jag summerar året med att CA Fastigheter redovisar ett starkt resultat för 2017.Förvärv och nyproduktion i egen regi har bidragit till att förstärka den positiva utvecklingen. Vår målsättning att i allt större utsträckning växa genom att själva generera lönsamma fastighetsutvecklingsprojekt är viktigt, men förvaltningen av det befintliga beståndet är grunden för ett långsiktigt starkt CA Fastigheter.
CA Fastigheters verksamhet baseras sedan länge på tre affärsområden, fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och transaktioner. Över tid är samtliga dessa affärsområden oerhört väsentliga för koncernens utveckling. Under 2017 har förvärv genomförts av såväl förvaltningsfastigheter som projektfastigheter.
I Borås har en förvaltningsfastighet med kommersiella ytor förvärvats. Vi har ytterligare stärkt vår närvaro i Stockholm genom att förvärva Tobaksmonopolet 3, som är en projektfastighet på Söder. I Kalmar och Borås har vi färdigställt två lyckade bostadsprojekt. Under hösten har avtal om försäljningar av fastigheter till ett totalt värde om 1 Mdr, motsvarande cirka 8 % av koncernens totala port-följvärde träffats. Totalt tillför dessa försäljningar en reavinst om 440 Mkr och en ökad likviditet om totalt cirka 450 Mkr. Anledningen till försäljningarna är främst att utnyttja ett bra marknadsläge samtidigt som det ger koncernen ytterligare möjligheter till investeringar med förväntat högre totalavkastningar.

När vi nu summerar 2017 kan vi glädjande konstatera att vi lyckats leverera ett resultat efter skatt om 341 Mkr (134). Driftsresultatet är stabilt och helt enligt våra interna prognoser 381 Mkr (361). Vid utgången av 2017 uppgick koncernens likviditet till cirka 430 Mkr (577) vilket ger möjligheter att finansiera förvärv i våra prioriterade marknader.
Under 2018 kommer vi fortsatt att ha stort fokus på våra kunder samt aktivt arbeta med att utveckla vår befintliga projektportfölj genom aktiv projektut-veckling. Vi har även en målsättning att öka vårt förvaltningsbestånd i framförallt Stockholm, Malmö och Berlin, genom att förvärva fastigheter med projektmöjligheter. Att vi fortsätter bidra till samhällsutbyggnaden, vilket vi gjort i mer än 100 år, känns mycket stimulerande. Jag ser fram emot att tillsammans med alla våra medarbetare och kunder möta kommande utmaningar och möjligheter.

Fredrik Alvarsson
VD, CA Fastigheter AB