Närvaro och engagemang i mer än 100 år

Vi har snart lagt ännu ett år till CA koncernens mer än 100-åriga historia. 2016 har i likhet med senare år varit ett mycket intensivt år med stora investeringar i såväl befintligt fastighetsbestånd som i utvecklingsprojekt och förvärv av nya förvaltningsvolymer. Detta hade aldrig gått utan vår fantastiska personal som engagerat och ansvarsfullt tar sig an alla arbetsuppgifter.

CA Fastigheter AB:s verksamhet baseras sedan länge på tre affärsområden, fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och transaktioner. Över tid är samtliga dessa affärsområden oerhört väsentliga för koncernens utveckling. Under 2016 har stora förvärv genomförts av såväl förvaltningsfastigheter som projektfastig-heter. I Berlin och Malmö har förvaltningsfastigheter i form av flerbostadshus förvärvats. I Stockholm har förvärv av flera större fastighetsutvecklingsprojekt genomförts. Främst avser detta Projekt Gasverket i Norra Djurgårdsstaden, markanvisning i södra Värtan samt direkt efter årsskiftet fastigheten Tobaksmonopolet 3 på Södermalm. De senare bidrar ytterligare till att stärka koncernens närvaro i Stockholm vilket eftersträvats under flera år.

Vi har precis summerat 2016 och kan glädjande konstatera att vi lyckats leverera ett resultat efter skatt om 134 Mkr (492). Resultatet är stabilt och helt enligt våra interna prognoser. Anledningen till den stora skillnaden mot föregående år är att vi då sålde hela vår Region Karlskrona omfattande uthyrningsbar yta om ca
50 000 kvm. Rensat från denna försäljning är resultatet för 2016 i linje med tidigare år. Glädjande är att trots minskade förvaltningsvolymer och minskade hyresin-täkter til följd av detta har vi lyckats leverera ett driftsresultat om 361 Mkr (359) vilket överstiger föregåede år.

Vid utgången av året uppgick koncernens likviditet till cirka 589 Mkr (748) vilket ger möjligheter att finanisera ytterligare förvärv i våra prioriterade marknader.
I en skiftande omvärld blir CA Fastigheter AB allt mer unikt. Grunden för vår affärsidé lades vid bolagets bildande 1912 och har sedan dess förvaltats och utvecklats av samma ägare, nu i tredje generationen. Utmärkande för CA kon-cernen är en stark lokal närvaro på de orter där vi verkar. Vår närhet till kunder-na gör oss lyhörda för marknadens förändrade behov. Trots att vi i sammantaget är stora, har vi det lilla företagets förmåga att snabbt byta kurs och fokusera där behov och möjligheter finns. CA Fastigheter AB är en del av det lokala samhället och vår lönsamhet ligger i nöjda kunder.
Under 2017 kommer vi fortsatt ha stort fokus på våra kunder. Nöjda kunder förlänger sina avtal och minskar därmed omflyttning vilket mycket tydligt påver-kar våra kostnader.
Att genom fortsatt utökning av vårt fastighetsbestånd och stor volym fastighets-utvecklingsprojekt få fortsatt merverka till samhällsbyggand, vilket vi nu gjort i mer än 100 år, känns mycket stimulerande. Jag ser fram emot att tillsammans med våra medarbetare och kunder möta kommande utmaningar och möjligheter.

Johan Damne
VD Claesson & Anderzén AB

Johan Damne,

VD Claesson & Anderzén AB