Fortsatt tillväxt

 2019 blev ytterligare ett starkt år resultatmässigt för koncernen. Året har präglats av stort fokus på koncernens befintliga fastighetsbestånd för att skapa värdetillväxt i såväl förvaltnings- som projektfastigheter.

 Under året har marknaden fortsatt visat tydliga tecken på en avmattning av efterfrågan på bostadsrättslägenheter. Den underliggande efterfrågan bedöms fortsatt god men viljan att teckna avtal i tidiga skeden har avtagit. Detta kommer innebära att utvecklare av bostadsrättslägenheter kommer behöva öka färdigställandegraden av projekt innan försäljningsstart inleds. Efterfrågan på bostäder är generellt fortsatt stor varför hyresrätten bedöms komma än mer i fokus de närmaste åren. Det krävs dock rätt ekonomiska förutsättningar för att möjliggöra en ökad hyresrättsproduktion såsom standardiserade produkter och förståelse från framförallt kommuner att markpriserna måste anpassas. Samtidigt har vi sett en ökad efterfrågan på kommersiella lokaler med ökade hyror som följd. Sammantaget gör detta att CA Fastigheter ser goda möjligheter att skapa mervärden inom samtliga fastighetsslag de närmaste åren.

 CA Fastigheter AB:s verksamhet baseras sedan länge på tre affärsområden, fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och transaktioner. Över tid är samtliga dessa affärsområden oerhört väsentliga för koncernens utveckling. Ett starkt underliggande resultat och kassaflöde från koncernens förvaltningsportfölj är grunden till att vi kan möjliggöra satsningar på värdeskapande åtgärder.

När vi nu summerar 2019, kan vi glädjande konstatera att vi lyckats leverera ett resultat efter skatt om 277 Mkr (310). EBITDA uppgick till 610 Mkr (603) med en underliggande stabil intjäning från såväl fastighetsförvaltning som projekt- verksamhet. Vid utgången av året uppgick koncernens likviditet till cirka 487 Mkr (771) vilket ger stabilitet och trygghet samtidigt som det ger möjligheter att finansiera ytterligare förvärv i våra prioriterade marknader.

I skrivande stund har Sverige och Europa drabbats av den pågående pandemi av Coronavirus som snabbt sprider sig över världen. Omfattningen och följdverkningarna av denna vet vi för närvarande inte, men situationen är allvarlig. Vi följer noga utvecklingen och hörsammar och följer naturligtvis myndigheters rekommendationer och riktlinjer.

Mars, 2020


Johan Damne
VD, CA Fastigheter AB