Resultat 2008

Pressmeddelande , Kalmar 2009-03-20

Engångsposter stör en annars god lönsamhet i kärnverksamheten.

En minst sagt turbulent tid på världens finansmarknader under hösten 2008 med efterföljande lågkonjunktur har även påverkat resultatet för CA-koncernen. Framförallt har koncernens finansiella placeringar påverkats negativt. Totalt har nedskrivningar av finansiella placeringar gjorts med ca 140 MSEK vilket starkt bidraget till att resultat efter skatt för 2008 uppgår till - 63 MSEK (419).

CA-koncernens kärnverksamhet, fastighetsförvaltning, levererar fortsatt stabilt resultat före räntekostnader om 190 MSEK (215). Vid årets utgång uppgår koncernens likviditet, inkl checkräkningskredit, till 442 MSEK.

Soliditeten per 31 december uppgick till 29,4 % (37).1

Officiell årsredovisning finns att ladda ner som pdf-fil.

1 CA-koncernen redovisar inte efter IFRS vilket innebär att tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar.

Resultat 2008 som PDF (5,5Mb)