Modern energiteknik ger lyft i Rosengård

Malmö 2019-12-10

Vårt kvarter i Rosengård går en ny, fossilsnål energiframtid till mötes. När vi på CA Fastigheter sökte efter ett alternativ till fjärrvärmen och mötte Energy Machines moderna tekniska lösningar blir resultatet 97% lägre koldioxidutsläpp.
I fastigheten Taxeringsintendenten 1 hade fjärrvärmeväxlarna gjort sitt, de var i original från sent 60-tal när de fyra huskropparna uppfördes.
På CA Fastigheter vill vi utmana fjärrvärmemonopolet, det är tid att testa något nytt. Vi gav uppdraget till Energy Machines att hjälpa oss frångå fjärrvärmen i fastigheten, vi ville höra deras tankar om hur man kunde lösa det, säger Mathias Sivertsson, teknisk chef på CA Fastigheter.
Tillsammans hittade man fram till det nya energisystem som nu är under installation: en nyckelfärdig lösning med bergvärmepumpar, marklager och styrsystem som sätts i drift maj 2020. Energy Machines är totalentreprenör.
- Det här blir vårt största projekt hittills i region syd. Det känns extra roligt att vi får sätta in toppmodern teknik och bidra till en positiv utveckling i Rosengård, framför allt eftersom koldioxidbesparingen blir så dramatisk, säger projektledare Tobias Nilsson på Energy Machines.

”Trodde jag räknade fel” 
Övergången från Malmös fjärrvärme (länk: http://miljobarometern.malmo.se/miljoprogram/klimatsmartaste/utslapp/fjarrvarmens-koldioxidutslapp/table/ ) som kommer från avfallsförbränning och naturgas, till värmepumpar drivna med svenskproducerad el (https://energiradgivningen.se/klimat/miljopaverkan-fran-el), beräknas sänka koldioxidbelastningen från 236 ton till 6 ton per år. Besparingen landar på hela 97 procent, vilket för Mathias Sivertsson lät för bra för att vara sant.
- Jag tänkte att det var väl häftiga siffror, jag trodde jag hade räknat fel. Det är många ton koldioxid som vi sparar bara i den här fastigheten. Om du föreställer dig den besparingen i alla fastigheter runt landet så skulle vi komma en bra bit närmare att klara klimatet. Det är klart att vi känner en stor stolthet över det, att bidra till något bättre. Dessutom får vi en bättre driftekonomi över lång tid och det är såklart lockande, fortsätter Mathias Sivertsson på CA Fastigheter.

Simulering för optimal effekt
En orsak till den stora besparingen är det patenterade underkylarsystemet i Energy Machines värmepumpar, som ger en prestanda runt COP 4. Det innebär att 75% av energin i systemet hämtas direkt från marklagret, det vill säga lokalt och utan kostnad, medan 25% är tillförd elenergi. Projektet är också ett av de första där Energy Machines avancerade energisimuleringsprogram används fullt ut, för att dimensionera hela anläggningen rätt från start. Programmet simulerar ett års energianvändning med hjälp av meteorologiska data och räknar ut fastighetens energibehov ner till timbasis, för både värme och varmvatten. På så vis kan både värmepumpar och borrhål dimensioneras exakt efter fastighetens behov.
Utan simuleringen får man ta höjd för ett större effektbehov och det kostar för kunden, både i energiabonnemanget på sikt och installationen av en onödigt stor anläggning. Därför vill vi dimensionera så nära sanningen som möjligt och det har vi ett kraftfullt verktyg för. Vi kan också se besparingspotentialen och räkna på lönsamheten genom att lägga in energipriser i simuleringen, säger Tobias Nilsson.
Avstamp för hållbar vision
Under driftfasen fortsätter optimeringen. Styrsystemet Control Machines loggar data i en mängd olika mätpunkter och möjliggör att följa upp, analysera och trimma systemet för optimal drift. På CA Fastigheter ser man anläggningen som ett pilottest som både ska ge fastigheterna ett långt liv och bana väg för flera liknande projekt.

Vår vision är inte att köpa fastigheter för att sälja, utan att långsiktigt äga, utveckla och förädla områdena tillsammans med de boende. Vi är spända på det här projektet, det är många som följer internt vad det gör för miljön och energi. Det kan nog bli avstampet för en ny hållbarhetsvision, avslutar Mathias Sivertsson på CA Fastigheter.

Vid frågor kontakta gärna

Mathias Sivertsson, Teknisk chef på CA Fastigheter
mathias.sivertsson@cafastigheter.se Tel 040-670 73 93

Tobias Nilsson, Projektledare på Energy Machines
tobias.nilsson@energymachines.com Tel 073-155 67 72