Bygglov för flerbostadshus på Spantrutan 1 i Kalmar kommun

Pressmeddelande , Kalmar 2012-11-06

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt meddelar i idag i sin dom att man upphäver Växjö tingsrätts, Mark- och miljödomstolens dom samt Länstyrelsens i Kalmar län beslut och avvisar därmed den överklagan av Kalmar kommuns bygglov som ingetts av privatperson.

Man fastslår vidare att Samhällsbyggnadsnämndens beslut att meddela bygglov står fast samt att domen inte får överklagas.

Vi kommer att ta del av domen i sin helhet och utvärdera densamma. Därefter återkommer vi med information om den fortsatta processen.

För mer information eller frågor kontakta Johan Damne, VD, på telefon 0480-574 00 eller 070-5860330.