CA-koncernens resultat för 2009

Kalmar 2010-03-15

CA-koncernens resultat för 2009 har utfallit mycket positivt. Trots en fortsatt dålig konjunktur har CA-koncernen lyckats förbättra sin lönsamhet inom alla verksamhetsgrenar.
Nettoresultatet efter skatt för 2009 uppgick till 285 Mkr. Kärnverksamheten, fastighetsverksamhet med såväl förvaltning, fastighetsutveckling samt fastighetsförsäljningar, redovisar ett resultat före avskrivningar och finansiella poster om 289 Mkr (242).
Övrig verksamhet, jordbruksverksamhet samt resultatandelar från det börsnoterade Scribona AB, redovisar ett nettoresultat uppgående till 131 Mkr.

Vid räkenskapsårets utgång uppgår CA-koncernens likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad checkräkningskredit, till 470 Mkr.
-"Det är mycket tillfredställande att vi under rådande finansiella turbulens lyckats prestera ett så pass bra resultat. Våra medarbetare har lagt ner ett oerhört arbete för att förbättra och effektivisera våra verksamheter, vilket glädjande nog gett resultat", säger CA-koncernens VD, Johan Damne, i en kommentar i samband med att årsredovisningen för 2009 presenteras.

-"Vi står finansiellt mycket väl rustade, vilket ger oss möjligheter när vi nu återigen bedömer fastighetspriserna på marknaden som tilltalande. Vi hoppas därför kunna expandera vår fastighetsportfölj under 2010", fortsätter Johan Damne.

Årsredovsningen för holdingbolaget Claesson & Anderzén AB samt för CA Fastigheter AB kan laddas ner från vår hemsida: cafastigheter.se/CA-koncernen/Finansiellt.