CA Fastigheter AB köper Kalmar Kläckeberga 10:10 (Snurrom)

Pressmeddelande , Kalmar 2009-12-30

CA Fastigheter AB har idag via dotterbolag förvärvat rubricerad fastighet av NCC Construction Sverige AB. Tillträde sker med omedelbar verkan.
Fastigheten omfattar totalt ca 150 000 kvm mark med tillhörande byggnader. Byggnaderna har om- och tillbyggts under de senaste åren, dock utan att färdigställas. För att förebygga olycks-händelser i byggnaderna har dessa i anslutning till tillträdet inhägnats.

Fastigheten har ett mycket intressant läge, i direkt anslutning till E22 genom Trafikplats Kalmar Norra samt även i direkt anslutning till Kalmar Golfklubb.

"-CA-koncernen har under snart 100 år varit med och utvecklat Kalmar och vill fortsätta medverka till en positiv utveckling av regionen och upplever att vi förvärvat ett markområde i ett för Kalmar mycket intressant läge," säger CA-koncernens VD Johan Damne i en kommentar.

Johan Frick, Regionchef för CA Fastigheter i Kalmar: "Vi har för närvarande ingen klar bild av hur vi vill utveckla fastigheten och kommer omgående tillsammans med Kalmar kommun, påbörja ett arbete som initialt kommer att utvärdera marken för såväl bostads- som kommersiella ändamål."

För mer information:

VD Johan Damne
tel 0480-574 00 eller 070-5860330

Regionchef Johan Frick
tel 0480-57400 eller 070-6003006