Bokslutskommuniké 2019

2020-03-06

CA Fastigheter AB har nu publicerat sin årsredovisning för 2019, se även www.cafastigheter.se där årsredovisningen går att ladda ned.

Hyresintäkterna har under 2019 uppgått till 626 Mkr (587) och driftsöverskottet i fastighetsrörelsen uppgick för året till 392 Mkr (360). Driftsöverskottet räknats som andel av intäkterna har därmed ökat till 62,6 % (61,3). Koncernens totala förvaltningsvolym har ökat under året och ökningen har främst varit koncentrerad till Stockholmsområdet.

Efterfrågan på bostäder är fortsatt mycket hög men även på de kommersiella ytorna är uthyrningsläget på en god nivå. Uthyrningsgraden inom koncernen uppgick vid slutet av året till 94 % (93). Omflyttningen bland bostadshyresgäster är fortsatt låg och var under 2019 16 % (15).

Endast en fastighetsförsäljning har genomförts under 2019 och det avsåg en handelsfastighet i Jönköping. Resultatet från fastighetsförsäljningar uppgår till 283 Mkr (265). Projektverksamheten har haft ett ökat fokus på projekt avsedda för den egna förvaltningen. Resultatet från externa projekt uppgick 2019 till 13 Mkr (50).

Koncernens finansnetto har under 2019 förbättrats jämfört med föregående år. Finansnettot uppgick 2019 till -106 Mkr (-145). Räntorna har varit fortsatt låga och de totala räntekostnaderna i koncernen har, trots en ökad upplåning, minskat. Koncernens genomsnittliga låneränta uppgick vid utgången av 2019 till 2,30 % (2,75).

Koncernens resultat efter skatt uppgick 2019 till 277 Mkr (310). Soliditeten uppgick vid slutet av 2019 till 37 % (40). Totalt värde på koncernens fastighetsportfölj bedöms per balansdagen, baserat på externa värderingar uppgå till 12,9 Mdr (11,6, ej extern värdering). Den justerade soliditeten uppgår därmed till 61 % (66).

Koncernen står väl rustad inför framtiden med starka kassaflöden, en låg belåningsgrad och en väldifferentierad projektportfölj.

Från och med räkenskapsåret 2020 kommer koncernen att redovisa enligt regelverket IFRS innebärande bland annat att förvaltningsfastigheter och derivat kommer att redovisas till marknadsvärden.