Bokslutskommuniké 2016

Kalmar 2017-03-07

CA Fastigheter AB, koncernen, har idag publicerat sin årsredovisning för 2016, se även www.cafastigheter.se där årsredovisningen går att ladda ned.
(CA Fastigheter AB med dotterbolag ägs till 100 % av Claesson & Anderzén AB. För mer information om Claesson & Anderzén AB koncernen, vänligen se även www.claessonanderzen.com)

Nettoomsättningen för året uppgick totalt till 944 Mkr (1 041) varav hyresintäkter uppgick till 564 Mkr (590). Därutöver har förvaltningsfastigheter sålts till ett värde om 14 Mkr (835). Minskningen av såväl hyresintäkter som försäljningsintäkter jämfört med 2015 beror i sin helhet på att vi under 2015 sålde vår Region Karlskrona, omfattande ca 50 000 kvm.
 
Uthyrningsgraden i fastighetsbeståndet uppgick vid årets slut till 91 % (91), inklusive under året förvärv av fastigheter innehållande större vakanser vilket innebär potential att öka koncernens totala hyresintäkter.
Trots stora försäljningar under 2015 har driftöverskottet för 2016 kunnat upprätthållas och uppgick till 360 Mkr (359).

Koncernens projektutvecklingsverksamhet har under året tillfört koncernen ett resultat om 59 Mkr (64). Under 2016 har projektportföljen utökats med flera större projekt främst i Stockholm.

Förvaltningsfastigheter har under året förvärvats till ett belopp om 682 Mkr (273) vilket främst avser fastigheter i Berlin och Malmö.
Resultat efter finansiella poster för året uppgick till 150 Mkr (530).

Synlig soliditet vid årets utgång uppgår till 34,0 % (35,9). För tredje året skall koncernen i enlighet med nya redovisningsregler, K3, uppge marknadsvärde för fastigheter samt derivat. Värdet redovisas endast i not och uppgick per balansdagen för fastigheter till 10,8 mdr (8,6) och derivat till – 0,32 mdr (– 0,28). Med hänsyn till dessa värden uppgår koncernens justerade soliditet till 60 % (58).

Koncernen lämnar inga prognoser för kommande perioder.
 
– ”Resultatet för 2016 är i linje med våra prognoser. Trots stora försäljningar under 2015 har vi för 2016 kunnat upprätthålla driftsresultatet. Under 2016 har stora förvärv gjorts av såväl förvaltningsfastigheter och utvecklingsprojekt vilka bedöms tillföra stora värden för koncernen på sikt. Vi står väl rustade såväl personellt som finansiellt för att utveckla vår verksamhet med såväl förvärv av förvaltningsfastigheter som utvecklingsfastigheter och därmed fortsätta leverera goda resultat i kombination med att vi samtidigt kan medverka till samhällsutveckling.”, säger CA Fastigheter AB:s VD Johan Damne i en kommentar.