Bokslutskommuniké 2015

Pressmeddelande , Kalmar 2016-03-08

 CA Fastigheter AB, koncernen, har idag publicerat sin årsredovisning för 2015, se även www.cafastigheter.se (Finansiell information) där årsredovisningen går att ladda ned.

(CA Fastigheter AB med dotterbolag ägs till 100 % av Claesson & Anderzén AB. För mer information om Claesson & Anderzén AB koncernen, vänligen se även www.claessonanderzen.com)

Nettoomsättningen för året uppgick totalt till 1 833 mkr (1 522) varav hyresintäkter ökade till 590 mkr (556). Försäljningar av fastigheter samt resultatavräkning av fastighetsutvecklings-projekt har starkt bidragit till ökningen av omsättning.

Uthyrningsgraden i fastighetsbeståndet uppgick vid årets slut till 91 procent (93), inklusive under året förvärv av fastigheter innehållande större vakanser vilket innebär potential att öka koncernens totala hyresintäkter. Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 359 mkr (339).
Försäljningar av fastigheter samt vinstavräkning av fastighetsutvecklingsprojekt bidrog starkt till årets resultat. Totalt uppgick resultatet från dessa verksamheter till 446 mkr (208).

Resultat efter finansiella poster ökade till 530 mkr (318).

Synlig soliditet vid årets utgång uppgår till 35,8 % (29,8). För andra året skall koncernen i enlighet med nya redovisningsregler, K3, uppge marknadsvärde för fastigheter samt derivat. Värdet redovisas endast i not och uppgick per balansdagen för fastigheter till 8,6 mdr (8,0) och derivat till -0,28 mdr (– 0,35). Med hänsyn till dessa värden uppgår koncernens justerade soliditet till 57,5 % (50,3).

Koncernen lämnar inga prognoser för kommande perioder.

– ”Resultatet för 2015 överträffar våra prognoser. En stabil tillväxt och resultatutveckling i fastighetsförvaltningen har i kombination med fastighetsförsäljningar och resultatavräkning av fastighetsutvecklingsprojekt sammantaget bidragit till ett historiskt bra resultat för koncernen”, säger CA Fastigheter AB:s VD Johan Damne i en kommentar.

– ”Vi står väl rustade såväl personellt som finansiellt för att utveckla vår verksamhet med såväl förvärv av förvaltningsfastigheter som utvecklingsfastigheter och därmed fortsätta leverera goda resultat i kombination med att vi samtidigt kan medverka till samhällsutveckling. Utmärkande för CA koncernen är en stark lokal närvaro på de orter där vi verkar. Vår närhet till kunderna gör oss lyhörda för marknadens förändrade behov. Trots att vi sammantaget är stora, har vi det lilla företagets förmåga att snabbt byta kurs och fokusera där behov och möjligheter finns. CA Fastigheter AB är en del av det lokala samhället och vår lönsamhet ligger i nöjda kunder”, fortsätter Johan Damne.