Bokslutskommuniké 2014

2015-03-04

 • CA Fastigheter AB med dotterbolag ingår i Claesson & Anderzén AB:s koncern. För information om hela koncernen och dess resultat , se här.

 • Nettoomsättningen uppgick totalt till 1 522 mkr (714) varav hyresintäkter ökade till 556 mkr (492).

 • Uthyrningsgraden uppgick till 93 procent (93), inklusive under året förvärv av fastigheter med potential i större vakanser.

 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 339 mkr (286).

 • Resultat efter finansiella poster ökade till 318 mkr (104).

 • Årets resultat uppgick till 315 mkr (106), varav 49 mkr (3) avser minoritetsintressen främst hänförliga till försäljning av fastighet.

 • Synlig soliditet uppgår till 29,8 % (29,8)

 • För första året skall koncernen i enlighet med nya redovisningsregler, K3, uppge marknadsvärde för fastigheter samt derivat. Värdet redovisas endast i not och uppgick per balansdagen för fastigheter till 8 mdr och derivat till – 0,35 mdr. Med hänsyn till dessa värde uppgår koncernens justerade soliditet till 50,3 %.

 • Investeringar i fastigheter uppgick till 1 160 mkr (511) inklusive förvärv.

 • Försäljning av fastigheter uppgick till 412 mkr (30).

 • Omsättning projektverksamhet uppgick till 515 mkr (151).

 • Koncernen lämnar inga prognoser för kommande perioder.

–”Resultatet för 2014 överträffar våra prognoser. En stabil tillväxt och resultatutveckling i fastighetsförvaltningen har i kombination med fastighetsförsäljningar och resultatavräkning av projektverksamhet sammantaget bidragit till ett historiskt bra resultat för koncernen”.

–”Vi står väl rustade såväl personellt som finansiellt för att fortsätta leverera goda resultat i kombination med att vi samtidigt kan medverka till samhällsutveckling. Utmärkande för CA koncernen är en stark lokal närvaro på de orter där vi verkar. Vår närhet till kunderna gör oss lyhörda för marknadens förändrade behov. Trots att vi sammantaget är stora, har vi det lilla företagets förmåga att snabbt byta kurs och fokusera där behov och möjligheter finns. CA Fastigheter AB är en del av det lokala samhället och vår lönsamhet ligger i nöjda kunder”, säger CA Fastigheter AB:s VD Johan Damne.