Resultat 2016

CA Fastigheter AB med dotterbolag redovisar för 2016 ett stabilt resultat. Efterfrågan på både bostäder och kommersiella lokaler har varit god. En starkt bidragande orsak till resultatet är fastighetsförvaltningens goda driftsresultat, som trots minskad förvaltningsvolym jämfört med tidigare år ändå upprätthålls i nominella tal, samt fortsatt starkt resultat från vår projektverksamhet.

Drift- och underhållskostnader har minskat jämfört med tidigare år. Detta beror delvis på försäljning av koncernens bestånd i Karlskrona i slutet av 2015, men även på historiskt låga kostnader för reparation och underhåll. Med anledning av de mycket låga hyresökningarna som erhålls för våra bostadsfastigheter arbetas kontinuerligt för att effektivisera förvatlningen och dess driftskostnader.

Totalt redovisas ett rörelseresultat för 2016 uppgående till 264 Mkr (644) och ett resultat efter skatt om 134 Mkr (492). Det synbart klart försämrade resultatet beror i sin helhet på föregående års stora realisationsvinster på försäljning av Region Karlskrona.

Hyresintäkterna för 2016 har minskat beroende på en mindre fastighetsvolym under året. Hyresintäkterna uppgick till totalt 564 Mkr (590) varav cirka 50 % avser bostadshyror. Driftsöverskottet har anmärkningsvärt, trots minskade hyresintäkter, ökat och uppgick till 351 Mkr (359), vilket motsvarar en ökning om 0,5 %. Under hösten 2016 har koncernen gjort ett större förvärv av bostäder i Berlin och förvaltningen i Berlin utgör nu den tillytan fjärde största förvaltningsenheteni koncernen. Även i Malmö har koncernens bestånd av bostadsfastigheter utökats genom förvärv av bostäder.
Den låga inflationstakten har medfört att hyresökningar avseende befintliga kunder varit marginell. Vi arbetar löpande med att minska vakanserna men per balansdagen r vakansgraden i linje med föregående årsskifte. Dock har flertalet hyreskontrakt tecknats unde slutet av 2016 vilka får effekt under 2017 och kommer att minska vakanserna betydligt.
Finansnettot är likvärdigt med föregående år. Totalt uppgick finansnettot till 114 Mkr (-114 Mkr). Investeringar i fastigheter i vår förvaltningsportfölj , d v s exklusive fastighetsutvecklingsprojekt för försäljning, uppgick under året till drygt 800 Mkr.
Balansomslutningen uppgick vid årsskiftet till 7 537 Mkr (6 688) med ett eget kapital om 2 561 Mkr (2 397) innebärande en synlig soliditet (utan hänsyn till värde på fastighetsportföljen) om 34 % (35,8). Då CA Fastigheter AB är ett privat onoterat bolag har tidigare aldrig någon marknadsvärdering gjorts av koncernens tillgångar och skulder, dvs IFRS tillämpas inte. Fr om 2014 skall dock koncernen redovisa enligt nya redovisningsregler, kallade K3. Detta innebär bl a att marknadsvärden skall anges för koncernens fastigheter. Koncernens fastighetstillgångar har per årsskiftet 2016/17 värderats till 10,8 miljarder kronor innebärande övervärden jämfört med balansräkningen om ca 5,4 miljarder. Koncernens justerade soliditet uppgår då till ca 60 %.
CA Fastigheter AB koncernen har genom förvärv, förädling och försäljning ytterligare stärkt sin position under 2016. Koncernen är väl rustad, såväl finansiellt som personellt, att fortsätta utvecklas genom såväl traditionella fastighetsförvärv som förvärv och utveckling av olika typer av fastighetsut-vecklingsprojekt. 2016 blev ett resultatmässigt bta år och koncernens ställning är fortsatt stark.

CA Fastigheter AB - Företagsbroschyr 2017
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015 - Annual report 2015
Årsredovisning 2014 - Annual report 2014
Årsredovisning 2013
- Annual report 2013
Årsredovisning 2012

Claesson & Anderzén AB - Business presentation 2017
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
 - Annual report 2015
Årsredovisning 2014 - Annual report 2014
Årsredovisning 2013 - Annual report 2013
Årsredovisning 2012
 - Annual report 2012