Resultat 2019

CA Fastigheter AB med dotterbolag redovisar för 2019 ännu ett starkt resultat. Efterfrågan på både bostäder och kommersiella lokaler har varit fortsatt god på samtliga våra marknader. Såväl intäkter som driftöverskott i fastighetsförvaltningen har ökat jämfört med 2018 främst beroende på de fastighetsförvärv som genomförts under 2019.

Koncernens resultat från fastighetsförsäljningar har ökat under 2019 medan resultatet från projektverksamheten minskat 2019 jämfört med året innan. Resultat från fastighetsförsäljningar avser i huvudsak försäljningen av en större handelsfastighet i Jönköping. Koncernens projektverksamhet har under 2019 haft större fokus på projekt ämnade för den egna fastighetsportföljen. Projektverksamhetens resultat, som redovisas enligt så kallad successiv vinstavräkning, avser resultat från externa projekt i främst Lomma och i Berlin.

Totalt redovisas ett rörelseresultat för 2019 uppgående till 491 Mkr (503) och ett resultat efter skatt om 277 Mkr (310). Av rörelseresultatet avser 296 Mkr (315) resultat från fastighetsförsäljningar och projekt.

Hyresintäkterna för 2019 har ökat beroende på genomförda förvärv och bygg-nationer. Hyresintäkterna uppgick totalt till 626 Mkr (587) varav cirka 56 % (57 %) avser bostadshyror. Driftsöverskottet har ökat tack vare genomförda förvärv och byggnationer men också beroende på minskade underhållskostnader. Driftöverskottet uppgår till 393 Mkr (361) för året. Under början av året förvärvades handelsfastigheten Sicklaön 40:10 i Nacka. Fastigheten används idag för byggvaruhandel och är koncernens värdemässigt enskilt största objekt. Under andra halvåret avyttrades handelsfastigheten Örnnästet 4 i Jönköping. Projektverksamheten, som främst bedrivs i Stockholm och Lomma, är en betydande del av koncernens verksamhet. I koncernens största projekt, det så kallade Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, har två fastigheter blivit färdigställda och är fullt uthyrda.

Den låga inflationstakten har medfört att hyresökningar avseende befintliga kunder varit marginell även under 2019. Vakanserna, mätt som andel av ytan, var vid utgången av 2019 6,3 % (7,4 %)
Koncernens räntekostnader har minskat under 2019 jämfört med året innan trots en ökande skuldportfölj. En fortsatt låg ränta samt de omdispositioner i derivat- portföljen som gjordes 2018 har inneburit att räntekostnaderna har kunnat sänkas. Skuldportföljen har ökat med cirka 970 Mkr under året och den genomsnittliga räntekostnaden uppgår till 2,30 % (2,75 %) vid utgången av året. Totalt uppgick finansnettot till -106 Mkr (-145). Investeringar i fastigheter i vår förvaltningsportfölj, dvs exklusive fastighetsutvecklingsprojekt för försäljning, uppgick under året till cirka 1 600 Mkr.

Balansomslutningen uppgick vid årsskiftet till 9 114 Mkr (7 824) med ett eget kapital uppgående till 3 364 Mkr (3 169) innebärande en synlig soliditet (utan hänsyn till marknadsvärden i fastighetsportföljen) om 37 % (40). CA Fastigheter AB tillämpar inte redovisningsregler enligt IFRS. Koncernen redovisar enligt de redovisningsregler som kallas ”K3”. Dessa innebär bl a att marknadsvärden skall anges i not för koncernens fastigheter. Koncernens fastighetstillgångar har per årsskiftet 2019/20 värderats till 12,6 (11,6) miljarder kronor. Den justerade soliditet uppgår då, med hänsyn till ovan angivna marknadsvärden, till cirka 62 %.
Från och med räkenskapsåret 2020 kommer koncernen att redovisa enligt IFRS. Det innebär bland annat att koncernens förvaltningsfastigheter och derivat kommer att värdera till marknadsvärde i balansräkningen.

Koncernen har ett bra utgångsläge inför 2020 med intressanta projekt och stabila kassaflöden.


CA Fastigheter AB
 -
Företagsbroschyr 2019 företagsdel, svensk
- Företagsbroschyr 2019 företagsdel, engelsk
- Företagsbroschyr 2019 ekonomidel, svensk
- Företagsbroschyr 2019 ekonomidel, engelsk
Årsredovisning 2019 -
Årsredovisning 2018 - Annual report 2018
Årsredovisning 2017 - Annual report 2017
Årsredovisning 2016 - Annual report 2016
Årsredovisning 2015 - Annual report 2015
Årsredovisning 2014 - Annual report 2014
Årsredovisning 2013
- Annual report 2013
Årsredovisning 2012

Claesson & Anderzén AB - Business presentation 2018
Årsreovisning 2019 - Annual report 2019
Årsredovisning 2018 - Annual report 2018
Årsredovisning 2017 - Annual report 2017
Årsredovisning 2016 - Annual report 2016
Årsredovisning 2015
 - Annual report 2015
Årsredovisning 2014 - Annual report 2014
Årsredovisning 2013 - Annual report 2013
Årsredovisning 2012
 - Annual report 2012