Resultat 2017

CA Fastigheter AB med dotterbolag redovisar för 2017 ett stabilt resultat. Efterfrågan på både bostäder och kommersiella lokaler har varit god på samtliga våra marknader. Intäkterna i fastighetsförvaltningen har ökat och driftsöverskottet verksamheten har följt med i samma takt, trots att andelen bostäder ökat.

Totalt redovisas ett rörelseresultat för 2017 uppgående till 478Mkr (264) och ett resultat efter skatt om 341 Mkr (134). Av rörelseresultatets ökning om 214 Mkr avser 204 Mkr ett ökat resultat från fastighetsförsäljningar och projekt.

Hyresintäkterna för 2017 har ökat beroende på en större fastighetsvolym under året. Hyresintäkterna uppgick till totalt 601 Mkr (564) varav cirka 50 % avser bostadshyror. Driftsöverskottet har varit stabilt och uppgår till 381 Mkr (361), vilket motsvarar en ökning om 6 %. Under året har två bostadsprojekt avsedda att ingå i förvaltningen, ett i Borås och ett i Växjö, färdigställts. Sammanlagt har dess två projekt tillfört 10 000 kvm nybyggda bostäder.
Under slutet av 2017 avyttrades köpcentret Postimaja Shoping Centre i Tallin. Centret omfattar drygt 9 000 kvm uthyrningsbar yta. Därutöver har några mindre köp och försäljningar genomförts under året. Projektverksamheten, som främst bedrivits i Kalmar och Stockholm, har ökat i omfattning och koncernens projektportfölj är betydande.
Den låga inflationstakten har medfört att hyresökningar avseende befintliga kunder varit marginell. Vi arbetar löpande med att minska vakanserna och per balansdagen har vakansgraden sjunkit till 7,4 % att jämföra med 8,4 % ett år tidigare. Vi har gott hopp om att kunna minska vakanserna ytterligare under 2018.
 Totalt uppgick finansnettot till -116 Mkr (-114 Mkr). Investeringar i fastigheter i vår förvaltningsportfölj , d v s exklusive fastighetsutvecklingsprojekt för försäljning, uppgick under året till drygt 300 Mkr.
Balansomslutningen uppgick vid årsskiftet till 8 218 Mkr (7 537) med ett eget kapital om 2 825 Mkr (2 561) innebärande en synlig soliditet (utan hänsyn till värde på fastighetsportföljen) om 34 % (34). Då CA Fastigheter AB är ett privat onoterat bolag har tidigare aldrig någon marknadsvärdering gjorts av koncernens tillgångar och skulder, dvs IFRS tillämpas inte. Fr om 2014 skall dock koncernen redovisa enligt nya redovisningsregler, kallade K3. Detta innebär bl a att marknadsvärden skall anges för koncernens fastigheter. Koncernens fastighetstillgångar har per årsskiftet 2017/18 värderats till 12,0 (10,8) miljarder kronor innebärande övervärden jämfört med balansräkningen om ca 5,8 miljarder. Koncernens justerade soliditet uppgår då till ca 62 %.
 Under slutet av 2017 och inledningen av 2018 har avtal om försäljningar av fastigheter träffats till ett totalt värde cirka 1 070 Mkr vilket motsvarar va 8 % av koncernens totala fstighetsportfölj. Försäljningar är gjorda för att utnyttja ett bra marknadsläge samtidigt som det tillför konceren likviditet för framtida satsningar. Totalt har försäljningarna tillfört koncernen ca 450 Mkr i likviditet. Koncernen har ett bra utgångsläge inför 2018.


CA Fastigheter AB - Företagsbroschyr 2018
Årsredovisning 2017 - Annual report 2017
Årsredovisning 2016 - Annual report 2016
Årsredovisning 2015 - Annual report 2015
Årsredovisning 2014 - Annual report 2014
Årsredovisning 2013
- Annual report 2013
Årsredovisning 2012

Claesson & Anderzén AB - Business presentation 2017
Årsredovisning 2017 - Annual report 2017
Årsredovisning 2016 - Annual report 2016
Årsredovisning 2015
 - Annual report 2015
Årsredovisning 2014 - Annual report 2014
Årsredovisning 2013 - Annual report 2013
Årsredovisning 2012
 - Annual report 2012