Resultat 2018

CA Fastigheter AB med dotterbolag redovisar för 2018 ännu ett starkt resultat. Efterfrågan på både bostäder och kommersiella lokaler har varit fortsatt god på samtliga våra marknader. Intäkter och driftsöverskott i fastighetsförvaltningen har minskat något jämfört med 2017 främst beroende på de fastighets-försäljningar som genomfördes sent 2017 och tidigt under 2018.
Koncernens resultat från fastighetsförsäljningar har ökat under 2018 medan resultatet från projektverksamheten minskat 2018 jämfört med året innan. Resultat från fastighetsförsäljningar avser i huvudsak försäljningen av kommersiella ytor i Borås, Jönköping och Kalmar. Projektverksamhetens resultat, som redovisas enligt så kallad successiv vinstavräkning, avser resultat från projekt i främst Stockholm, Kalmar och Borås.

Totalt redovisas ett rörelseresultat för 2018 uppgående till 503 Mkr (478) och ett resultat efter skatt om 310 Mkr (341). Av rörelseresultatet avser 315 Mkr (266) resultat från fastighetsförsäljningar och projekt.
Hyresintäkterna för 2018 har minskat beroende på genomförda försäljningar. Hyresintäkterna uppgick totalt till 587 Mkr (601) varav cirka 57 % (53 %) avser bostadshyror. Driftsöverskottet har minskat något beroende på genomförda försäljningar och ökade underhållskostnader och uppgår till 361 Mkr (381) för året. Under året har ett bostadsprojekt och en tillbyggnad i ett handelsområde avsedda att ingå i förvaltningen färdigställts. Bostäderna finns i Växjö och handelsytorna i Järfälla. Under början av året avyttrades fastigheter med en sammanlagd ythyrningsbar yta om cirka 47 000 kvm varav 15 % av ytan avsåg bostäder. Projektverksamheten, som främst bedrivits i Kalmar och Stockholm, är en betydande del av koncernens verksamhet. I koncernens största projekt, det så kallade Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, har tomträtter förvärvats och sanering och byggnation kommit igång.

Den låga inflationstakten har medfört att hyresökningar avseende befintliga kunder varit marginell även under 2018. Vakanserna, mätt som andel av ytan, var vid utgången av 2018 7,4 % (7,4 %) men då har det genom ny- och ombyggnation tillkommit ytor som vid utgången av 2018 ännu inte var uthyrda.
Koncernens räntekostnader ökar under 2018 med 24 Mkr trots en minskande skuldportfölj. En omdisposition av räntederivat innebärande en förlängd räntebindning har belastat resultatet med 33 Mkr. Skuldportföljen har minskat med cirka 700 Mkr under året och den genomsnittliga räntekostnaden uppgår till 2,75 % (2,68) vid utgången av året. Totalt uppgick finansnettot till -145 Mkr (-116). Investeringar i fastigheter i vår förvaltningsportfölj, dvs exklusive fastighetsutvecklingsprojekt för försäljning, uppgick under året till cirka 240 Mkr.

Balansomslutningen uppgick vid årsskiftet till 7 824 Mkr (8 218) med ett eget kapital uppgående till 3 168 Mkr (2 825) innebärande en synlig soliditet (utan hänsyn till marknadsvärden i fastighetsportföljen) om 40 % (34). CA Fastigheter AB tillämpar inte redovisningsregler enligt IFRS. Koncernen redovisar enligt de redovisningsregler som kallas ”K3”. Dessa innebär bl a att marknadsvärden skall anges i not för koncernens fastigheter. Koncernens fastighetstillgångar har per årsskiftet 2018/19 värderats till 11,6 (12,0) miljarder kronor. Den justerade soliditet uppgår då, med hänsyn till ovan angivna marknadsvärden, till cirka 66 %.
Under början av 2019 har en stor handelsfastighet förvärvats i Sickla, Nacka kommun. Fastigheten är belägen i ett mycket bra läge och den totala ytan uppgår till cirka 50 000 kvm.
Fastigheten är fullt uthyrd. Koncernen har ett bra utgångsläge inför 2019 med intressanta projekt och stabila kassaflöden.


CA Fastigheter AB
 -
Företagsbroschyr 2019 företagsdel, svensk
- Företagsbroschyr 2019 företagsdel, engelsk
- Företagsbroschyr 2019 ekonomidel, svensk
- Företagsbroschyr 2019 ekonomidel, engelsk
Årsredovisning 2018 - Annual report 2018
Årsredovisning 2017 - Annual report 2017
Årsredovisning 2016 - Annual report 2016
Årsredovisning 2015 - Annual report 2015
Årsredovisning 2014 - Annual report 2014
Årsredovisning 2013
- Annual report 2013
Årsredovisning 2012

Claesson & Anderzén AB - Business presentation 2018
Årsredovisning 2018 - Annual report 2018
Årsredovisning 2017 - Annual report 2017
Årsredovisning 2016 - Annual report 2016
Årsredovisning 2015
 - Annual report 2015
Årsredovisning 2014 - Annual report 2014
Årsredovisning 2013 - Annual report 2013
Årsredovisning 2012
 - Annual report 2012